صفحه اصلی پذیرش و ثبت نام مدیریت و معاونت آموزش اخبار و اطلاعیه ها سامانه اساتید و دانشجویان عضویت در خبرنامه تماس با موسسه
لیست صفحات
سامانه اساتید و دانشجویان (انتخاب واحد اینترنتی،حذف و اضافه،ورود نمرات ، مشاهده نمرات و....)
سامانه اساتید و دانشجویان
سامانه جايابي و پذيرش كارآموز
سامانه جايابي و پذيرش كارآموز
عضویت در خبرنامه
عضویت در خبرنامه
راهنمای انتخاب واحد اینترنتی
راهنمای انتخاب واحد اینترنتی

  موسسه آموزش عالی اکباتان - Ekbatan University

پیام رئیس دانشگاه
ورود شما را به سایت موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی اکباتان که دست آورد محققان و پیشکسوتان تحقیقاتی کشور می‌باشد خیر مقدم عرض می‌کنیم.
دکتر محمدباقر منهاج - ریاست موسسه آموزش عالی اکباتان
اخبار و اطلاعیه ها

آدرس سامانه

http://89.165.88.179

لینک ورود به سامانه

زمان : ۲ خرداد ماه ۱۳۹۴

کلاس جبرانی استاد رشیدی زاده 4 و 11 و 18 خرداد ماه

آنتن                                        ۸:۳۰ الی ۱۱:۳۰

خطوط انتقال مخابراتی               ۱۱:۳۰ الی ۱۳:۰۰

زبان تخصصی                           ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۰۰

الکترومغناطیس                         ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰

زمان : ۲ خرداد ماه ۱۳۹۴

کلاس جبرانی استاد احمدی گرافیک کامپیوتری 30 اردیبهشت ماه برگزار نمیگردد.

زمان : ۳۰ ارديبهشت ماه ۱۳۹۴

کلاس استاد داوودی روز چهارشنبه 30/02/94 برگزار نمیگردد:

جبرانی آن به ترتیب کلاسی روز 31/02/94 برگزار میگردد.

 

کلاس جبرانی استاد 04/03/94 و 18/03/94 و 11/3/1394 به شرح زیر برگزار میگردد:

الکترومغناطیس 8:30 الی 11:30

انتن 11:30 الی 15

زبان تخصصی 15 الی 16:30

خطوط انتقال 16:30 الی 18

 

کلاسهای جبرانی استاد علیپور

 

روز یکشنبه 03/03/94

 

پایگاه داده ها ساعت 8:30 الی 11:30

مهندسی نرم افزار ساعت 11:30 الی 14:30

 

 

کلاس جبرانی گرافیک کامپیوتری استاد احمدی 30/02/94 از ساعت 8:30 الی 13

 

زمان : ۲۸ ارديبهشت ماه ۱۳۹۴
زمان : ۲۸ ارديبهشت ماه ۱۳۹۴

قابل توجه دانشجویان

 

بدینوسیله باطلاع می رساند که زمان حذف تکدرس (حذف اضطراری) از تاریخ  26/02/94 الی 02/03/94 اعلام میگردد.دانشجویان میتوانند جهت دريافت فرم مربوط به سايت موسسه / انتشارات مراجعه نموده و سپس در بازه زماني آموزش مراجعه فرمايند.بدیهی است زمان حذف اضطراری تمدید نخواهد شد.

چند نکته مهم:

1.     درس حذف شدۀ مورد نظر نمی­تواند از دروس عملی یا کارگاهی باشد. (فقط دروس نظری قابل حذف می­باشند.

2.     فقط یک عنوان درسی قابل حذف در موعد حذف اضطراری می­باشد.

3.      تعداد واحدهای باقیمانده دانشجو بعد از حذف نباید کمتر از 12 واحد شود.

4.     دانشجو نباید بیش از 3 جلسه از کل جلسات کلاس درس مورد نظر را غیبت کرده باشد.

5.        فرم حذف اضطراری به تأئید کارشناس آموزش، استاد درس و مدیر آموزش رسیده باشد.

6.     عملیات حذف غیر بازگشت خواهد بود (پس از تحویل فرم حذف اضطراری به آموزش ، انصراف از حذف درس امکان پذیر نخواهد بود.)

زمان : ۲۸ ارديبهشت ماه ۱۳۹۴

کلاسهای جبرانی استاد صباغ :

روز دوشنبه 28 اردیبهشت ماه به شرح زیر برگزار میگردد:

 

ساعت 8:30 الی 11:30 مخابرات 2

11:30- 15 مدار منطقی

15-16 مدار منطقی

 

 

 

کلاس جبرانی تجزیه و تحلیل سیگنالهای استاد ودادی مقدم روز 5 شنبه ساعت 13 الی 18 برگزار میگردد.

زمان : ۲۷ ارديبهشت ماه ۱۳۹۴

کلاسهای استاد سیروس پور روز دوشنبه 27 اردیبهشت ماه برگزار نمیگردد.

 

 

اطلا ﻋﻴﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ

 ((ﻧﻴﻤﺴﺎ ل دوم ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 1394-1393))

 زﻣﺎن دریافت کارت ورود به جلسه : 27 اﻟﻲ 31 ارديبهشت ماه

1394(کارتهای امتحانی قبل از این تاریخ فاقد اعتبار است.)

زﻣﺎن تایید  ﻛﺎرت (کارت ورود به جلسه میبایست توسط آموزش تایید شود)ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ: 1 اﻟﻲ 12 خرداد ﻣﺎه 1394

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد در روزﻫﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻛﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺧﻮد را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺺﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. در اﻳﺎم ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ .

·  ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ شهریه نیمسال دوم تسویه حساب گردد. در صورت بدهکاری امکان چاپ کارت امتحانی نخواهد بود.

·  جهت چاپ کارت ورود به جلسه می بایست تمامی فرم الکترونیکی  ارزشیابی دروس اخذ شده در ترم جاری توسط دانشجو تکمیل گردد در غیراینصورت امکان مشاهده مابقی صفحات پرتال نخواهد بود.

تذكرمهم: دانشجوياني كه به صورت الكترونيكي شهريه را واريز مي نمايند بايد از نتيجه تراكنش بانكي پرينت نموده و تا اخر فارغ التحصیلی رسید الکترونیکی را نزد خود داشته باشند.

ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ:

 1- ﺧﺎرج از زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﻓﻮق، درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎرﺑﺮي اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

2-در ﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﻛﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻜﺲ ﺑﻮد، ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺑﻪ واﺣﺪ آﻣﻮزش ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. از ورود داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻜﺲدار ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺧﻮدداري ﻣﻲ ﺷﻮد.

3-همراه داشتن كارت ورود به جلسه امتحاني و كارت دانشجوئي جهت شركت در جلسه امتحان الزامي است.

4-ﻛﺎرتﻫﺎي ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ  می بایست توسط آﻣﻮزش  تایید گردد (ممهور گردد) و در اﻧﺪازه 5 A ﭘﺮﻳﻨﺖ ﺷﻮد .بازه زمانی جهت تایید 1 الی 12 خرداد ماه میباشد.

 5- ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از روز ﺷﺮوع درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ، ﻛﻠﻴﻪ واﺣﺪﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن(اخذ بیشتر از 14 واحد درسی دانشجویان مشروط)ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪآﻣﻮزش ﺣﺬف آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻲﮔﺮدد 

6-ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﮔﺮدد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از روزﻫﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻓﻌﺎلﺷﺪن ﻛﺎرﺑﺮي، اﻗﺪام ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و آن را ﺑﻪ روزﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻣﻮﻛﻮل ﻧﻨﻤﺎﻳﻨﺪ .

7-در روز هاي برگزاري امتحان كارت ورود به جلسه صادر نخواهد شد.

زمان : ۲۷ ارديبهشت ماه ۱۳۹۴

 

ضمن تبریک به داوطلبانی که در آزمون تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد ) سال 1394 مجاز به انتخاب رشته شده اند شهریه های ثابت و متغییر موسسه براساس بخشنامه سازمان سنجش اموزش کشور در فایل زیر اعلام میگردد.

پذیرش در رشته های فنی مهندسی مقطع کارشناسی ارشد

  1. مهندسی برق قدرت گرایش سیستمهای قدرت
  2. مهندسی برق مخابرات گرایش سیستمها
  3. مهندسی برق – الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی

دانلود فایل شهریه کارشناسی ارشد 94

زمان : ۲۴ ارديبهشت ماه ۱۳۹۴

کلاسهای جبرانی استاد رحمانی روز یکشنبه 27 اردیبهشت ماه برگزارنمیگردد.

زمان : ۲۳ ارديبهشت ماه ۱۳۹۴
سامانه اساتید و دانشجویان (انتخاب واحد اینترنتی،حذف و اضافه،ورود نمرات ، مشاهده نمرات و....)
سامانه اساتید و دانشجویان
عضویت در خبرنامه
عضویت در خبرنامه
راهنمای انتخاب واحد اینترنتی
راهنمای انتخاب واحد اینترنتی
همه پرسش ها و پیشنهاد های مربوط به این پایگاه را به سرپرست پایگاه بفرستید.
همگی دادگان این پایگاه برای موسسه آموزش عالی اکباتان محفوظ است.